VYBAVENIE LAKOVNÍ


- Možnosť komplexného riešenia priestoru pre lakovanie, kde vďaka vyrovnanej tlakovej bilancii dochádza k laminárnemu (rovnobežnému) prúdenie vzduchu v lakovni, ktoré zabezpečia vysokú kvalitu povrchovej úpravy
- Možno zakúpiť aj jednotlivé komponenty samostatne (ventilátory, striekacie stena či teplovzdušná jednotka)
- Zaistenie hygienických požiadaviek na kvalitu pracovného ovzdušia
- Filtrácia tuhých znečisťujúcich látok (TZL), plynných látok (TOC)
- Znížená možnosť zaprášenia už nastriekaných dielov